ស្តុកផលិតផលថ្មីជាច្រើនរយមុខ
កាស, Speaker, Power Bank, Smart Watch, ជើងទម្រ, Case, Screen និងផលិតផលផ្សេងៗទៀត

ផលិតផលថ្មីជាច្រើនរយមុខចូលស្តុកហើយដើម្បីបំពេញតម្រូវការអតិថិជនឱ្យបានកាន់តែច្រើនជាងមុន។ ផលិតផលដែលពេញនិយមនិងជាតម្រូវការរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ភាគច្រើន មានកាស, Speaker, Power Bank, ខ្សែសាក, HUB, Microphone, Smart Watchនិងផលិតផលជាច្រើនមុខទៀត។  អតិថិជនទាំងអស់ក៏អាចចូលឆែកមើលនៅក្នុង SROLANH App លំអិតបានផងដែរ ។ 

ចុច Link នេះដើម្បីឆែកផលិតផលលំអិតនៅក្នុង SROLANH App