អបអរសាទរព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក
ពិសេសទៀតហើយរដូវកាល ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក 𝘼𝙣𝙠𝙚𝙧, 𝙏𝙧𝙤𝙣𝙨𝙢𝙖𝙧𝙩 បញ្ចុះតម្លៃ 15% Off ទៅលើគ្រប់ប្រភេទ Audio Product

ពិសេសទៀតហើយរដូវកាល ព្រះរាជពិធីបុណ្យអុំទូក 𝘼𝙣𝙠𝙚𝙧, 𝙏𝙧𝙤𝙣𝙨𝙢𝙖𝙧𝙩 បញ្ចុះតម្លៃ 15% Off ទៅលើគ្រប់ Audio Product ទាំងអស់។ 

កម្មវិធីនេះបញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃ 15/11/2022​។


ការបញ្ចុះតម្លៃ 15% OFF លើកាសនិង Speaker របស់  𝘼𝙣𝙠𝙚𝙧


• ការបញ្ចុះតម្លៃ 15% OFF លើកាសនិង Speaker របស់  𝙏𝙧𝙤𝙣𝙨𝙢𝙖𝙧𝙩
មើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃទាំងអស់ក្នុង SROLANH App


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422