ប្រូម៉ូសិនបុណ្យភ្ចុំបិណ្ឌ ផលិតផល Audio Tronsmart & Anker
ផលិតផល Premium Audio Product Tronsmart & Anker

ពិសេសទៀតហើយសម្រាប់ភ្ចុំបិណ្ឌទទួលបាន 𝟏𝟓% 𝐎𝐟𝐟 ពី 𝐀𝐧𝐤𝐞𝐫 & 𝐓𝐫𝐨𝐧𝐬𝐦𝐚𝐫𝐭 គ្រប់ប្រភេទផលិតផល Audio ទាំងអស់ !! ជាមូយនឹងការធានាផ្លូវការ ជូនរហូតដល់1ឆ្នាំផងដែរ។ កម្មវិធីនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃ 30-09-2022 ។

ប្រភេទ Premium Bluetooth Earphone

• ប្រភេទ Premium Speaker


មើលផលិតផល Premium Audio បញ្ចុះតម្លៃ 15% Off នៅក្នុង SROLANH App

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖
Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422