ប្រូម៉ូសិនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲
ការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ច្រើននិងកម្រមានដល់ 70% OFF

ព្រឹត្តិការណ៍ដ៏អស្ចារ្យ 𝐁𝐥𝐚𝐜𝐤 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲 កម្មវិធីដ៏ធំប្រចាំឆ្នាំដែលមានការបញ្ចុះតម្លៃដ៏ច្រើននិងកម្រមានដល់ 70% ជាមួយនឹងទំនិញជាច្រើនមុខ។

ចាប់ពីថ្ងៃនេះរហូតដល់ថ្ងៃ 30/11/2022 នេះ។


 ផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃពី 15% ដល់ 30% ផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ 50% និង 70% 


 មើលផលិតផលបញ្ចុះរហូតដល់ 70% ក្នុង SROLANH App

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422