ប្រូម៉ូសិនភ្ជុំបិណ្ឌផលិតផល SoundPeats, Earfun, ACEFAST, Tribit
ផលិតផល Premium SoundPeats, Earfun, ACEFAST, Tribit

អបអរពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌប្រូម៉ូផ្តុំដោយផលិតផលម៉ាក 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝗣𝗲𝗮𝘁𝘀, 𝗧𝗿𝗶𝗯𝗶𝘁, 𝐀𝐂𝐄𝐅𝐚𝐬𝐭, Earfun បញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ 20% OFF។ ជាមួយនឹងការធានាផ្លូវការ ជូនរហូតដល់1ឆ្នាំផងដែរ។

កម្មវិធីនេះនឹងផុតកំណត់នៅថ្ងៃ 30-09-2022 ។

  ផលិតផល SoundPeats, Tribit ប្រូម៉ូសិន Up to 20% OFF

  មើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ Up to 20% OFF នៅក្នុង SROLANH App

ឈុតផលិតផល ACEFAST ប្រូម៉ូសិន Up to 50% OFF 

  មើលផលិតផល ACEFAST នៅក្នុង SROLANH App


សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖
Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422