កាដូររដូវកាល​ X'mas&Year End
Promotion រហូតដល់ 50% OFF ពី ACEFAST, 1More, Tribit, SoundPeats

 ACEFAST, SoundPeats, Tribit, 1More ក៏មានកាដូរពិសេសដ៏ដំសម្រាប់រដូវកាX'mas&Year Endរហូតដល់ 50% OFF លើគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់តែម្តង។ Promotion 

ចាប់ពីថ្ងៃនេះដល់ 11/01/2023 ចាំអីទៀតមកទទួលកាដូរនេះពីស្រលាញ់ មក។

• 1More Promotion 15% and 30% OFF


• ACEFAST Promotion 15%, 30%, 50%

• SoundPeats Promotiion 15%, 20%, 30%

• Tribit Promotion 15%, 20%, 50% ចូលមើលផលិតផលបញ្ចុះតម្លៃ 15% OFF នៅក្នុង SROLANH App

សម្រាប់ព័ត៍មានបន្ថែមឬកម្ម៉ង់ផលិតផលតាម Online៖

Tel: 089 220 070/ 081 600 919/ 0973 352 422